Bewust boeren met de Biodiversiteitsmonitor

Wie werkt in (of met) de melkveesector en natuur en milieu belangrijk vindt, kan aan de slag met de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Het geeft inzicht in hoe een boer het doet op het gebied van onder meer stikstof en ammoniak, én waar verbetering mogelijk is.

Biodiversiteitsmonitor Melkvee

Verantwoordelijkheid nemen voor natuurherstel

Vanuit de melkveesector zelf, maar ook daarbuiten, wordt al langer gekeken hoe ieder zijn verantwoordelijkheid kan nemen voor biodiversiteitsherstel. Verschillende initiatieven zijn ontstaan. Met de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij zijn de inspanningen en prestaties nu goed meetbaar en zichtbaar.

Gezamenlijk initiatief met WNF

De Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij is een initiatief van FrieslandCampina, Rabobank en het Wereld Natuur Fonds. Het is een systematiek – een werkwijze dus, geen tool – die het mogelijk maakt de prestaties van melkveehouders op het gebied van biodiversiteit te meten. Gekeken wordt naar onder meer broeikasgasemissie, stikstofbodemoverschot, ammoniakemissie en percentage grasland.

Voordelen voor de boer

Samen werken de partijen dus toe naar biodiversiteitsherstel. Melkveehouders krijgen inzicht in wat er nodig is om het doel te behalen. Ook kunnen partijen zo aantonen dat ze aan verduurzamingsdoelen voldoen. Wel zo handig in relatie tot wet- en regelgeving.

Inspanningen van boeren lonen

En, niet onbelangrijk: goede prestaties worden beloond! De Biodiversiteitsmonitor vormt een goede basis voor partijen die melkveehouders voor hun inspanningen om de biodiversiteit te verbeteren willen belonen.

Bonus voor verantwoorde boeren

Bij diverse zuivelondernemingen is het stimuleren van de biodiversiteit op melkveebedrijven onderdeel van het duurzaamheidsprogramma. Melkveehouders die deelnemen kunnen dan in aanmerking komen voor een vergoeding. Ze krijgen dan een plus op de melkprijs.

Gestapelde beloning mogelijk

Bij samenwerking door meerdere partijen (bijvoorbeeld ook gemeenten en provincies) kan een stapeling van beloningen voor melkveehouders ontstaan waardoor het voor die melkveehouders extra lonend wordt om het verbeteren van de biodiversiteit te integreren in de bedrijfsvoering. Zo geeft Rabobank een korting op leningen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Regionale initiatieven

De hoop is dat partijen als waterschappen en provincies aansluiten. In Drenthe en Noord-Brabant doen de provincies al mee om op basis van de biodiversiteitsmonitor te belonen. Bij de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) worden melkveehouders financieel beloond voor hun bijdrage aan natuur, water en landschapskwaliteit. De BBM wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant, Brabants Bodem en Brabant Water.

Dit wordt er gemeten

Om de impact en prestaties van melkveebedrijven in beeld te krijgen, werkt de Biodiversiteitsmonitor met zeven Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Dit zijn indicatoren voor prestaties die de voortgang op biodiversiteitsherstelinzichtelijk maken. De KPI’s zijn zo gekozen dat de melkveehouder daar zelf invloed op uit kan oefenen.

De indicatoren zijn:

  1. Broeikasgasemissie
  2. Stikstofbodemoverschot
  3. Ammoniakemissie
  4. Percentage eiwit van eigen land
  5. Percentage blijvend grasland
  6. Aandeel natuur- en landschapsbeheer
  7. Aandeel kruidenrijk grasland

Positief tegengas

In deze tijden, waarin de melkveesector wat betreft milieunormen in de kijker ligt, is de Biodiversiteitsmonitor is een positief initiatief. En wel een vanuit (onder meer) de sector zelf. Samen werken de betrokken partijen mee om natuur en milieu te behouden en herstellen.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.